I-register ang

apartment 

hotel 

holiday home 

guest house 

bed and breakfast 

mo sa Booking.com 
Mag-register ng
kahit ano
sa Booking.com

Sideline passion man o full-time job para sa ‘yo ang pagho-host, i-register ang iyong holiday rental sa Booking.com para makakuha ng mga traveler sa buong mundo

Kumita nang mas malaki sa consistent na mga booking
  • 45% ng mga partner ang nakakakuha ng kanilang unang booking sa loob ng isang linggo
  • Mahigit sa 1.1 bilyong holiday rental guest mula pa noong 2010
  • Ganap na kontrol sa iyong property at finances
  • Libre at inaabot ng 15 minuto ang registration


Nagsimula nang mag-register?
Ipagpatuloy ang registration mo
Maabot ang natatangi at pandaigdigang customer base
2/3
ng mga holiday rental guest ang bumabalik para mag-book muli sa amin
48%
ng mga gabing na-book sa Booking.com noong 2022 ay para sa mga international stay
33%
ng mga holiday rental customer ay Genius loyalty level 2 o 3 na mas gumagastos kada booking
Wishlist illustration

Kumuha ng kalidad na mga booking nang mabilis

Kino-convert at ipinapakita sa iyong property page ang mga review score mo sa ibang travel websites hanggang sa makatanggap ka ng iyong unang Booking.com guest review
Mas mapansin sa search results dahil sa “Bago sa Booking.com” label sa iyong property
Tumutulong ang aming checklist sa lakas ng listing na makumpleto ang setup ng property mo para umakit ng mas maraming guest
Matuklasan nang mabilis gamit ang aming makabagong Quality Rating system
Makabenta nang hanggang 30% na mas maraming gabi gamit ang Smart Flex Reservations program, na nagdaragdag ng flexibility sa ilan sa kasalukuyang cancellation policies mo para umakit ng mas maraming guest. Kung mag-cancel ang guest, maghahanap kami ng kapalit
Wishlist illustration

Panatilihin ang ganap na kontrol sa iyong property at finances

Ikaw ang magdedesisyon kung gusto mong tumanggap ng mga instant booking o i-review ang mga request bago tanggapin ang guests gamit ang I-request para Ma-book
Para sa dagdag na kasiguraduhan, kami na ang mag-aasikaso ng damage payment requests para sa ‘yo sakaling may pagkasira na hanggang EUR/USD/GBP 500
Tumanggap ng protection laban sa liability claims mula sa mga guest at neighbor nang hanggang EUR/GBP/USD 1,000,000 para sa bawat reservation

I-manage ang iyong property nang madali

Mabilis na registration
I-set up ang iyong property listing sa 15 loob ng minuto
Madaling i-import ang property
Mabilis na i-import ang impormasyon ng property mo mula sa ibang travel websites
Matibay na suporta
Nag-aalok kami ng customer support sa 45 wika at nagbibigay sa mga partner ng Pulse, ang aming booking management app
Ligtas na paglago
Kumuha ng guaranteed payouts at proteksyon mula sa panloloko gamit ang Online Payments by Booking.com
Mahusay na pagtatrabaho
Maayos na i-manage ang iyong property sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa isa sa aming 600+ na pinagkakatiwalaang connectivity provider
Transparent na commission
Maintindihan kung ano at sino ang iyong binabayaran dahil sa transparent na commission

Narito si Patricia

Tingnan kung bakit gustong gusto niyang parentahan ang property niya sa Booking.com
Tingnan kung bakit gustong gusto niyang parentahan ang property niya sa Booking.com - Narito si Patricia
Tingnan kung bakit gustong gusto niyang parentahan ang property niya sa Booking.com - Narito si Patricia
“Booking.com ang isa sa mga platform na tumutulong sa aming ma-maintain ang mataas na occupancy level. Dahil 'yan sa instant booking model at kakayahan na ibentang muli ang na-cancel na mga kuwarto nang mas madali.”
Patricia González
Alterhome, Madrid
“Booking.com ang isa sa mga platform na tumutulong sa aming ma-maintain ang mataas na occupancy level. Dahil 'yan sa instant booking model at kakayahan na ibentang muli ang na-cancel na mga kuwarto nang mas madali.”
Patricia González
Alterhome, Madrid

Mga sagot sa tanong mo

May tanong pa? Hanapin ang sagot sa lahat ng tanong mo sa aming FAQ

Mag-sign up at simulang mag-welcome ng mga guest ngayon!

Kumita nang mas malaki sa consistent na mga booking
  • 45% ng mga partner ang nakakakuha ng kanilang unang booking sa loob ng isang linggo
  • Mahigit sa 1.1 bilyong holiday rental guest mula pa noong 2010
  • Ganap na kontrol sa iyong property at finances
  • Libre at inaabot ng 15 minuto ang registration