Ritiniet

Reģistrējiet savu

dzīvokli

viesnīcu

brīvdienu māju

viesu namu

pansiju

vietnē Booking.com
Reģistrējiet
jebkuru
naktsmītni vietnē Booking.com

Reģistrācija ir bez maksas un var aizņemt pat tikai 15 minūtes – sāciet jau šodien

Reģistrēt jaunu naktsmītni
 • Jau ir reģistrēti vairāk nekā 6,4 miljoni brīvdienu naktsmītņu
 • Brīvdienu naktsmītnēs ir uzturējušies vairāk nekā 1 miljards viesu
 • Vairāk nekā 40% jauno reģistrēto brīvdienu naktsmītņu saņem savu pirmo rezervējumu nedēļas laikā

Lai sāktu darbu, izveidojiet naktsmītnes partnera profilu:
Turpinot jūs piekrītat, ka uzņēmums Booking.com var sūtīt jums e-pastus par jūsu naktsmītnes reģistrēšanu.

Vai jūs jau sākāt reģistrēšanu?
Turpināt savas naktsmītnes reģistrēšanu
Mūsu galvenā prioritāte ir gādāt, lai jums būtu mierīgs prāts
Lūk, kā mēs jums palīdzam justies droši, uzņemot viesus:
 • Iestatiet iekšējos noteikumus, kas viesim ir jāpieņem pirms nakšņošanas.
 • Pieprasiet depozītu zaudējumu segšanai savai papildu drošībai.
 • Ziņojiet par viesu pārkāpumiem, ja gadās sarežģījumi.
 • Saņemiet atbalstu jebkurā diennakts laikā vairāk nekā 43 valodās.
 • Aizsardzība pret viesu un kaimiņu zaudējumu atlīdzības pieteikumiem līdz pat 1 000 000 EUR apmērā par katru rezervējumu
Uzzināt vairāk
Mūsu galvenā prioritāte ir gādāt, lai jums būtu mierīgs prāts
Kāda veida naktsmītņu izīrētājs jūs esat?
Izvēlieties vienu no iespējām, lai redzētu pielāgotu informāciju
Man ir naktsmītne, ko es reizēm izīrēju
 • Es šajā naktsmītnē glabāju savas personīgās mantas.
 • Man nav lielas pieredzes, strādājot viesmīlības nozarē.
Man ir vairākas naktsmītnes, ko es izīrēju visu cauru gadu
 • Šīs naktsmītnes primāri tiek izmantotas viesiem.
 • Man ir pieredze, strādājot viesmīlības nozarē.
Mūsu sadarbības priekšrocības
Reģistrējiet jebkāda veida naktsmītni
Jūs bez maksas varat reģistrēt jebkādu naktsmītni, sākot no dzīvokļiem līdz villām.
Viegla informācijas importēšana
Lai ietaupītu jūsu laiku, ir iespējams importēt daudz informācijas no citām vietnēm, kurās ir reģistrēta jūsu naktsmītne.
Detalizēts ceļvedis
Jūs uzzināsiet mūsu platformas darbības principus, labākās prakses piemērus un no kā uzmanīties.
Unikālas atlaides
Atlaides produktiem un pakalpojumiem, kas ietaupa laiku un uzlabo viesu pieredzi.
Lielāka elastība bez papildu maksas
Pateicoties Smart Flex rezervējumu programmai, jūsu naktsmītnes viesu rīcībā būs elastība, ko sniedz bezmaksas atcelšanas noteikumi. Atcelšanas gadījumā mēs meklēsim jaunus viesus.
Viesu sniegtais vērtējums
Jūsu naktsmītnes viesu sniegtais vērtējums no trešo pušu vietnēm var tikt parādīts konvertētā veidā jūsu naktsmītnes Booking.com lapā.
Rezervējumu pieprasīšana
Kontrole būs jūsu rokās, un jūs varēsiet ar pārliecību apstiprināt vai noraidīt rezervējumu pieprasījumus. Šī ir beta versija, un tā ir pieejama tikai ierobežotā valstu skaitā.
Iepazīstieties ar Elviru
Lūk, kāpēc viņai patīk iznomāt savu naktsmītni vietnē Booking.com.
Lūk, kāpēc viņai patīk iznomāt savu naktsmītni vietnē Booking.com. - Iepazīstieties ar Elviru
Lūk, kāpēc viņai patīk iznomāt savu naktsmītni vietnē Booking.com. - Iepazīstieties ar Elviru
“Manī rada pārliecību tas, ka varu ziņot par viesu pārkāpumiem jebkurā no manām naktsmītnēm, kas ir pievienotas Booking.com.”
Elvira Kveljara
Naktsmītne Palma Homes Mallorca, Maljorka
“Manī rada pārliecību tas, ka varu ziņot par viesu pārkāpumiem jebkurā no manām naktsmītnēm, kas ir pievienotas Booking.com.”
Elvira Kveljara
Naktsmītne Palma Homes Mallorca, Maljorka
Iepazīstiet savus viesus
Mūsu viesiem ir kas kopīgs neatkarīgi no tā, no kurienes viņi ierodas.
 • 75% rezervēto nakšu ir no viesiem, kas jau ir veikuši vismaz piecus rezervējumus.
 • 68% rezervēto nakšu ir no ģimenēm un pāriem.
 • 42% rezervēto nakšu ir citās naktsmītnēs, kas nav viesnīcas.
Iepazīstiet savus viesus
Uzņēmums Booking.com skaitļos
28 milj.+
Reģistrētas naktsmītnes 226 valstīs un teritorijās visā pasaulē
6,2 milj.+
Brīvdienu mājas, dzīvokļi un citas unikālas nakšņošanas vietas
43+
Mūsu vietnē pieejamās valodas un dialekti
Atbildes uz jūsu jautājumiem

Naktsmītņu īpašnieki var pieprasīt viesiem iemaksāt depozītu zaudējumu segšanai. Tas var palīdzēt segt jebkādus iespējamos viesa radītos zaudējumus, kā arī kalpot kā drošības garants, ka viesis izturēsies pret jūsu naktsmītni ar cieņu. Ja rodas kādi sarežģījumi, par to var informēt, izmantojot mūsu iespēju ziņot par viesu pārkāpumiem.


Kad būsiet pabeidzis savas naktsmītnes reģistrāciju, jūs to varēsiet atvērt rezervējumiem mūsu vietnē. Pirms jūs varēsiet sākt saņemt rezervējumus, mums, iespējams, būs jāpārbauda jūsu naktsmītnes atrašanās vieta. Jūs šo laiku varēsiet izmantot, lai iepazītu mūsu Iekštīklu un sagatavotos pirmajiem viesiem.

Vai ir vēl kādi jautājumi? Atrodiet atbildes uz visiem saviem jautājumiem mūsu BUJ sadaļā.

Reģistrējiet savu naktsmītni un sāciet uzņemt viesus

Reģistrēt jaunu naktsmītni
 • Jau ir reģistrēti vairāk nekā 6,4 miljoni brīvdienu naktsmītņu
 • Brīvdienu naktsmītnēs ir uzturējušies vairāk nekā 1 miljards viesu
 • Vairāk nekā 40% jauno reģistrēto brīvdienu naktsmītņu saņem savu pirmo rezervējumu nedēļas laikā

Lai sāktu darbu, izveidojiet naktsmītnes partnera profilu:
Turpinot jūs piekrītat, ka uzņēmums Booking.com var sūtīt jums e-pastus par jūsu naktsmītnes reģistrēšanu.