I-scroll

I-register ang

apartment

hotel

holiday home

guest house

bed and breakfast

mo sa Booking.com
Mag-register ng
kahit ano
sa Booking.com

Libre ang registration at aabutin lang nang 'di bababa sa 15 minuto para makumpleto — magsimula na

Gumawa ng bagong listing
 • Mahigit 6.4 milyong holiday rental ang naka-register na
 • Mahigit 1 bilyong holiday rental guest arrival
 • Mahigit 40% ng bagong holiday rental registration ang nakakuha ng una nilang booking sa loob ng isang linggo

Gumawa ng partner account para makapagsimula:
Sa iyong pagpapatuloy, pumapayag kang padalhan ng Booking.com ang iyong property ng email tungkol sa iyong property registration.

Nagsimula nang mag-register?
Ipagpatuloy ang registration mo
Pangunahing priority namin na maging panatag ka
Narito kung paano ka namin tinutulungang maging confident sa pag-welcome ng mga guest:
 • Mag-set ng house rules na dapat sang-ayunan ng guest bago sila mag-stay
 • Mag-request ng damage deposits para sa dagdag na seguridad
 • Mag-report ng guest misconduct kung sakaling may masamang mangyari
 • I-access ang 24/7 support sa 43+ wika
 • May proteksyon laban sa mga liability claim mula sa mga guest at kapitbahay nang hanggang GBP 1,000,000 para sa bawat reservation
Alamin ang detalye
Pangunahing priority namin na maging panatag ka
Ano ang pinakanaglalarawan sa 'yo?
Pumili ng isa sa mga option para makita ang naka-customize na impormasyon
May property ako na pinaparenta paminsan-minsan
 • Itinatago ko sa property na ito ang aking personal belongings
 • Limitado ang aking experience sa hospitality industry
May higit sa isang property ako na pinaparenta buong taon
 • Karaniwang ginagamit ang mga property na ito para sa mga guest
 • May experience ako sa pagtatrabaho sa hospitality industry
Mga benefit kapag naka-partner kami
I-register ang anumang uri ng property
Mula apartments hanggang villas at kahit ano pa, libre ang pag-register.
Madaling mag-import ng detalye
Para makatipid ng oras, puwedeng ma-import ang maraming detalye mula sa iyong mga existing listing.
Step-by-step guide
Matututunan mo kung paano gumagana ang aming platform, ang best practices, at mga bagay na dapat antabayanan.
Mga unique discount
Discounts sa products at services na makakatipid ng oras at mapapaganda ang experience ng mga guest.
Mas flexible na walang dagdag na halaga
Sa Smart Flex Reservations program, mae-enjoy ng mga guest ang flexibility ng policies ng libreng cancellation. Kung sakaling mag-cancel sila, maghahanap kami ng kapalit.
Review score
Maaaring ma-convert ang review score mo sa mga third-party travel website, at maipakita sa iyong Booking.com listing page.
Mag-request para ma-book
Magkakaroon ka ng kabuuang kontrol para panatag na tanggapin o tanggihan ang mga booking request. Isa itong beta version at available lang sa limitadong bilang ng bansa.
Kilalanin si Elvira
Tingnan kung bakit gustung-gusto niyang iparenta ang kanyang property sa Booking.com.
Tingnan kung bakit gustung-gusto niyang iparenta ang kanyang property sa Booking.com. - Kilalanin si Elvira
Tingnan kung bakit gustung-gusto niyang iparenta ang kanyang property sa Booking.com. - Kilalanin si Elvira
"Mas confident ako kasi alam kong puwede kong i-report ang guest misconduct sa lahat ng property sa portfolio ko sa Booking.com."
Elvira Cuéllar
Palma Homes Mallorca, Mallorca
"Mas confident ako kasi alam kong puwede kong i-report ang guest misconduct sa lahat ng property sa portfolio ko sa Booking.com."
Elvira Cuéllar
Palma Homes Mallorca, Mallorca
Kilalanin ang mga guest mo
Saan man sila manggaling, may pagkakapareho ang ating mga guest.
 • 75% ng gabing na-book ay mula sa mga guest na nakagawa na ng lima o higit pang booking
 • 68% ng gabing na-book ay mula sa mga pamilya at couple
 • 42% ng gabing na-book ay mula sa iba pang property bukod sa hotel
Kilalanin ang mga guest mo
Ang Booking.com sa figures
28M+
Listing sa 226 bansa at teritoryo sa iba't ibang bahagi ng mundo
6.2M+
Mga bahay, apartment, at iba pang pambihirang accommodation
43+
Wika at dayalektong available sa aming website
Mga sagot sa tanong mo

Puwedeng mag-request ang mga property owner ng damage deposit mula sa mga guest. Magagamit ang mga deposit kung may anumang posibleng masira ang guest, at paraan din ito para matiyak na irerespeto ng guest ang property mo. Kung may mangyaring hindi maganda, puwede itong i-report sa aming team gamit ang aming misconduct reporting feature.


Kapag tapos ka nang mag-register, mabubuksan mo ang iyong property para sa bookings sa aming website. Maaaring hilingin namin sa 'yo na i-verify ang iyong property bago ka magsimulang makatanggap ng bookings, pero magagamit mo ang panahong ito para maging pamilyar ka sa aming extranet at maging handa para sa mga guest.

May tanong pa? Hanapin ang sagot sa lahat ng tanong mo sa aming FAQ

Mag-sign up at simulang mag-welcome ng mga guest ngayon!

Gumawa ng bagong listing
 • Mahigit 6.4 milyong holiday rental ang naka-register na
 • Mahigit 1 bilyong holiday rental guest arrival
 • Mahigit 40% ng bagong holiday rental registration ang nakakuha ng una nilang booking sa loob ng isang linggo

Gumawa ng partner account para makapagsimula:
Sa iyong pagpapatuloy, pumapayag kang padalhan ng Booking.com ang iyong property ng email tungkol sa iyong property registration.