Skruna niður

Skráðu

íbúðina þína

hótelið þitt

orlofshúsið þitt

gistihúsið þitt

gistiheimilið þitt

á Booking.com
Þú getur skráð
hvað sem er
á Booking.com

Skráning er ókeypis og þarf ekki að taka meira en 15 mínútur – hefjumst handa í dag

Skrá nýjan gististað
 • Fleiri en 6,4 milljón orlofshús eru þegar skráð
 • Yfir milljarður gesta hafa gist í orlofshúsum
 • Yfir 40% nýskráðra orlofshúsa fá fyrstu bókunina sína á innan við viku

Búðu til samstarfsaðilasvæði til að hefjast handa:
Með því að halda áfram ertu að samþykkja að Booking.com sendi þér tölvupósta varðandi skráningu gististaðarins.

Hefur þú þegar hafið skráningu?
Halda áfram með skráningarferlið
Hugarró þín er í forgangi hjá okkur
Svona hjálpum við þér að upplifa öryggi þegar þú tekur á móti gestum:
 • Settu húsreglur sem gestir verða að samþykkja áður en bókað er
 • Biddu um tjónatryggingu til að auka öryggi þitt
 • Tilkynntu misferli gesta ef eitthvað fer úrskeiðis
 • Þú hefur aðgang að aðstoð allan sólarhringinn á yfir 43 tungumálum
 • Vernd gegn skaðabótakröfum frá gestum og nágrönnum að upphæð allt að 1.000.000 GBP fyrir hverja bókun
Nánari upplýsingar
Hugarró þín er í forgangi hjá okkur
Hvort lýsir þér betur?
Veldu annan möguleikann til að sjá upplýsingar sem eiga betur við þig
Ég er með gististað sem ég leigi út stöku sinnum
 • Gististaðurinn er þar sem ég geymi persónulegar eigur mínar
 • Ég hef takmarkaða reynslu af gistiþjónustuiðnaðinum
Ég er með fleiri en einn gististað sem ég leigi út allt árið um kring
 • Þessir gististaðir eru aðallega notaðir af gestum
 • Ég hef reynslu af gistiþjónustuiðnaðinum
Kostirnir við að starfa með okkur
Skráðu hvaða tegund gististaðar sem er
Það er ókeypis að skrá íbúðir, villur og allt þar á milli.
Það er auðvelt að flytja inn upplýsingar
Þú getur flutt inn ýmsar upplýsingar frá fyrri skráningum til að spara þér tíma.
Leiðsögn skref fyrir skref
Þú lærir um það hvernig vettvangur okkar virkar, hvaða vinnuferli virka best og hverju þú þarft að fylgjast með.
Einstakir afslættir
Afslættir af vörum og þjónustum sem spara þér tíma og bæta upplifun gesta.
Meiri sveigjanleiki án aukakostnaðar
Smart Flex-prógrammið veitir gestum sveigjanleika með skilmálum með ókeypis afbókun. Ef gesturinn afbókar leitum við að nýjum gesti
Umsagnareinkunn
Umsagnareinkunn þín á ferðavefsíðum þriðju aðila getur verið umreiknuð og birt á síðu gististaðarins þíns á Booking.com.
Biðja um að bóka
Þú hefur fullt vald til að samþykkja eða hafna bókunarbeiðnum áhyggjulaust. Þetta er betaútgáfa og hún er aðeins í boði í takmörkuðum fjölda landa.
Þetta er Elvira
Af hverju finnst henni frábært að leigja út gististaðinn sinn á Booking.com?
Af hverju finnst henni frábært að leigja út gististaðinn sinn á Booking.com? - Þetta er Elvira
Af hverju finnst henni frábært að leigja út gististaðinn sinn á Booking.com? - Þetta er Elvira
„Það fylgir því öryggi að vita að ég get tilkynnt misferli gesta á öllum þeim gististöðum mínum sem ég er með á Booking.com.“
Elvira Cuéllar
Palma Homes Mallorca, Mallorca
„Það fylgir því öryggi að vita að ég get tilkynnt misferli gesta á öllum þeim gististöðum mínum sem ég er með á Booking.com.“
Elvira Cuéllar
Palma Homes Mallorca, Mallorca
Kynnstu gestum þínum
Það er sama hvaðan þeir eru, allir gestir okkar eiga nokkur atriði sameiginleg.
 • 75% bókaðra gistinátta eru bókaðar af gestum sem hafa bókað fimm sinnum áður eða oftar
 • 68% bókaðra gistinátta eru bókaðar af fjölskyldum og pörum
 • 42% bókaðra gistinátta eru bókaðar á gististöðum öðrum en hótelum
Kynnstu gestum þínum
Tölfræði Booking.com
28M+
skráningar í 226 löndum og landsvæðum víðsvegar um heiminn
6,2M+
heimili, íbúðir og aðrir einstakir gististaðir
43+
Tungumál og mállýskur í boði á síðunni okkar
Svör við spurningum þínum

Eigendur gististaða geta krafist tjónatryggingar af gestum. Tjónatrygging getur komið sér vel til að standa undir kostnaði vegna mögulegra skemmda sem gestir kunna að valda og veitir þér ákveðna tryggingu fyrir því að farið verði vel með gististaðinn. Ef eitthvað kemur upp á er hægt að tilkynna það til starfsfólks okkar með því að senda tilkynningu um misferli gesta.


Þegar þú hefur lokið við skráningu gististaðarins þíns getur þú opnað hann fyrir bókanir á síðunni okkar. Við biðjum þig kannski um að sannreyna gisistaðinn þinn áður en þú getur byrjað að taka við bókunum en þú getur notað þennan tíma til þess að læra á ytranetið okkar og undirbúa þig fyrir fyrstu gestina þína.

Ertu einhverjum spurningum enn ósvarað? Finndu svör við öllum spurningum þínum á síðunni okkar Algengar spurningar

Skráðu þig inn og byrjaðu að taka á móti gestum í dag!

Skrá nýjan gististað
 • Fleiri en 6,4 milljón orlofshús eru þegar skráð
 • Yfir milljarður gesta hafa gist í orlofshúsum
 • Yfir 40% nýskráðra orlofshúsa fá fyrstu bókunina sína á innan við viku

Búðu til samstarfsaðilasvæði til að hefjast handa:
Með því að halda áfram ertu að samþykkja að Booking.com sendi þér tölvupósta varðandi skráningu gististaðarins.