Skruna niður

Skráðu

íbúðina þína

hótelið þitt

orlofshúsið þitt

gistihúsið þitt

gistiheimilið þitt

á Booking.com
Þú getur skráð
hvað sem er
á Booking.com

Skráning þarf ekki að taka meira en 15 mínútur – hefjumst handa í dag

Skrá nýjan gististað
 • Það er ókeypis að skrá gististað
 • Aðstoð allan sólarhringinn í síma eða tölvupósti
 • Ákveddu þínar eigin húsreglur fyrir gestina
 • Samstilltu dagatalið við aðrar síður sem þú ert á

Búðu til samstarfsaðilasvæði til að hefjast handa:
Með því að halda áfram ertu að samþykkja að Booking.com sendi þér tölvupósta varðandi skráningu gististaðarins.

Hefur þú þegar hafið skráningu?
Halda áfram með skráningarferlið
Hugarró þín er í forgangi hjá okkur
Svona hjálpum við þér að upplifa öryggi þegar þú tekur á móti gestum:
 • Settu húsreglur sem gestir verða að samþykkja áður en bókað er
 • Biddu um tjónatryggingu til að auka öryggi þitt
 • Tilkynntu misferli gesta ef eitthvað fer úrskeiðis
 • Þú hefur aðgang að aðstoð allan sólarhringinn á yfir 43 tungumálum
Nánari upplýsingar
Hugarró þín er í forgangi hjá okkur
Hvort lýsir þér betur?
Veldu annan möguleikann til að sjá upplýsingar sem eiga betur við þig

Ég er með gististað sem ég leigi út stöku sinnum

 • Gististaðurinn er þar sem ég geymi persónulegar eigur mínar
 • Ég hef takmarkaða reynslu af gistiþjónustuiðnaðinum

Ég er með fleiri en einn gististað sem ég leigi út allt árið um kring

 • Þessir gististaðir eru aðallega notaðir af gestum
 • Ég hef reynslu af gistiþjónustuiðnaðinum
Kostirnir við að starfa með okkur
Skráðu hvaða tegund gististaðar sem er
Það er ókeypis að skrá íbúðir, villur og allt þar á milli.
Það er auðvelt að flytja inn upplýsingar
Þú getur flutt inn ýmsar upplýsingar frá fyrri skráningum til að spara þér tíma.
Leiðsögn skref fyrir skref
Þú lærir um það hvernig vettvangur okkar virkar, hvaða vinnuferli virka best og hverju þú þarft að fylgjast með.
Sérstakir afslættir
Afslættir af vörum og þjónustum sem spara þér tíma og bæta upplifun gesta.
Þetta er Elvira
Af hverju finnst henni frábært að leigja út gististaðinn sinn á Booking.com?
Kynnstu gestum þínum
Það er sama hvaðan þeir eru, allir gestir okkar eiga nokkur atriði sameiginleg.
 • 75% bókaðra gistinátta eru bókaðar af gestum sem hafa bókað fimm sinnum áður eða oftar
 • 68% bókaðra gistinátta eru bókaðar af fjölskyldum og pörum
 • 42% bókaðra gistinátta eru bókaðar á gististöðum öðrum en hótelum
Kynnstu gestum þínum
Tölfræði Booking.com
28M+
6,2M+
43+
Svör við spurningum þínum
 • Eigendur gististaða geta krafist tjónatryggingar af gestum. Tjónatrygging getur komið sér vel til að standa undir kostnaði vegna mögulegra skemmda sem gestir kunna að valda og veitir þér ákveðna tryggingu fyrir því að farið verði vel með gististaðinn. Ef eitthvað kemur upp á er hægt að tilkynna það til starfsfólks okkar með því að senda tilkynningu um misferli gesta.
 • Þegar þú hefur lokið við skráningu gististaðarins þíns getur þú opnað hann fyrir bókanir á síðunni okkar. Við biðjum þig kannski um að sannreyna gisistaðinn þinn áður en þú getur byrjað að taka við bókunum en þú getur notað þennan tíma til þess að læra á ytranetið okkar og undirbúa þig fyrir fyrstu gestina þína.

Skráðu þig inn og byrjaðu að taka á móti gestum í dag!

Skrá nýjan gististað
 • Það er ókeypis að skrá gististað
 • Aðstoð allan sólarhringinn í síma eða tölvupósti
 • Ákveddu þínar eigin húsreglur fyrir gestina
 • Samstilltu dagatalið við aðrar síður sem þú ert á

Búðu til samstarfsaðilasvæði til að hefjast handa:
Með því að halda áfram ertu að samþykkja að Booking.com sendi þér tölvupósta varðandi skráningu gististaðarins.