Ritiniet

Reģistrējiet savu

dzīvokli

viesnīcu

brīvdienu māju

viesu namu

pansiju

vietnē Booking.com
Reģistrējiet
jebkuru
naktsmītni vietnē Booking.com

Reģistrēšanas noslēgšanai var būt nepieciešamas tikai 15 minūtes – sāciet jau šodien

Reģistrēt jaunu naktsmītni
 • Reģistrēšanās ir bez maksas
 • 24/7 atbalsts pa tālruni vai e-pastā
 • Iestatiet naktsmītnes iekšējos noteikumus viesiem
 • Sinhronizējiet savu kalendāru ar citām vietnēm

Lai sāktu darbu, izveidojiet naktsmītnes partnera profilu:
Turpinot jūs piekrītat, ka uzņēmums Booking.com var sūtīt jums e-pastus par jūsu naktsmītnes reģistrēšanu.

Vai jūs jau sākāt reģistrēšanu?
Turpināt savas naktsmītnes reģistrēšanu
Mūsu galvenā prioritāte ir gādāt, lai jums būtu mierīgs prāts
Lūk, kā mēs jums palīdzam justies droši, uzņemot viesus:
 • Iestatiet iekšējos noteikumus, kas viesim ir jāpieņem pirms nakšņošanas.
 • Pieprasiet depozītu zaudējumu segšanai savai papildu drošībai.
 • Ziņojiet par viesu pārkāpumiem, ja gadās sarežģījumi.
 • Saņemiet atbalstu jebkurā diennakts laikā vairāk nekā 43 valodās.
Uzzināt vairāk
Mūsu galvenā prioritāte ir gādāt, lai jums būtu mierīgs prāts
Kāda veida naktsmītņu izīrētājs jūs esat?
Izvēlieties vienu no iespējām, lai redzētu pielāgotu informāciju

Man ir naktsmītne, ko es reizēm izīrēju

 • Es šajā naktsmītnē glabāju savas personīgās mantas.
 • Man nav lielas pieredzes, strādājot viesmīlības nozarē.

Man ir vairākas naktsmītnes, ko es izīrēju visu cauru gadu

 • Šīs naktsmītnes primāri tiek izmantotas viesiem.
 • Man ir pieredze, strādājot viesmīlības nozarē.
Mūsu sadarbības priekšrocības
Reģistrējiet jebkāda veida naktsmītni
Jūs bez maksas varat reģistrēt jebkādu naktsmītni, sākot no dzīvokļiem līdz villām.
Viegla informācijas importēšana
Lai ietaupītu jūsu laiku, ir iespējams importēt daudz informācijas no citām vietnēm, kurās ir reģistrēta jūsu naktsmītne.
Detalizēts ceļvedis
Jūs uzzināsiet mūsu platformas darbības principus, labākās prakses piemērus un no kā uzmanīties.
Ekskluzīvas atlaides
Atlaides produktiem un pakalpojumiem, kas ietaupa laiku un uzlabo viesu pieredzi.
Iepazīstieties ar Elviru
Lūk, kāpēc viņai patīk iznomāt savu naktsmītni vietnē Booking.com.
Iepazīstiet savus viesus
Mūsu viesiem ir kas kopīgs neatkarīgi no tā, no kurienes viņi ierodas.
 • 75% rezervēto nakšu ir no viesiem, kas jau ir veikuši vismaz piecus rezervējumus.
 • 68% rezervēto nakšu ir no ģimenēm un pāriem.
 • 42% rezervēto nakšu ir citās naktsmītnēs, kas nav viesnīcas.
Iepazīstiet savus viesus
Uzņēmums Booking.com skaitļos
28 milj.+
6,2 milj.+
43+
Atbildes uz jūsu jautājumiem
 • Naktsmītņu īpašnieki var pieprasīt viesiem iemaksāt depozītu zaudējumu segšanai. Tas var palīdzēt segt jebkādus iespējamos viesa radītos zaudējumus, kā arī kalpot kā drošības garants, ka viesis izturēsies pret jūsu naktsmītni ar cieņu. Ja rodas kādi sarežģījumi, par to var informēt, izmantojot mūsu iespēju ziņot par viesu pārkāpumiem.
 • Kad būsiet pabeidzis savas naktsmītnes reģistrāciju, jūs to varēsiet atvērt rezervējumiem mūsu vietnē. Pirms jūs varēsiet sākt saņemt rezervējumus, mums, iespējams, būs jāpārbauda jūsu naktsmītnes atrašanās vieta. Jūs šo laiku varēsiet izmantot, lai iepazītu mūsu Iekštīklu un sagatavotos pirmajiem viesiem.

Reģistrējiet savu naktsmītni un sāciet uzņemt viesus

Reģistrēt jaunu naktsmītni
 • Reģistrēšanās ir bez maksas
 • 24/7 atbalsts pa tālruni vai e-pastā
 • Iestatiet naktsmītnes iekšējos noteikumus viesiem
 • Sinhronizējiet savu kalendāru ar citām vietnēm

Lai sāktu darbu, izveidojiet naktsmītnes partnera profilu:
Turpinot jūs piekrītat, ka uzņēmums Booking.com var sūtīt jums e-pastus par jūsu naktsmītnes reģistrēšanu.