Samahan ang 1,669,811 iba pang property na katulad ng sa 'yo na partner na ng Booking.com!

I-register ang

apartment

mo sa Booking.com

Magkaroon ng guest sa mas madaling paraan

Gustong gumawa ng bagong listing?

Nagsimula nang mag-register?

Bakit Booking.com?

Abot mo ang buong mundo
Buong taon naming ihahatid ang iyong property sa mga biyahero mula sa iba't-ibang panig ng mundo.
Libreng registration
Libre ang sign-up at subscription kapag sumali ka.
Multilingual, 24/7 assistance
Narito ang aming support team 24/7 para sa iyo at sa iyong mga bisita - handang tumulong hanggang sa 40 wika.

Tungkol sa mga bagong listang property

30 reservation sa isang araw

Anuman ang presyo o uri ng property, dadalhin ng Booking.com ang mga guest sa 'yo. Sa unang araw na naging live ang mga apartment na ito, nakatanggap sila agad ng 30 reservation at mas lumago pa ang business nila mula noon.

Dubai, United Arab Emirates

Tago pero 'di naman malayo

Matatagpuan sa isang maganda pero 'di gaanong mataong travel destination, ang farm stay na ito ay nakatanggap ng 127 reservation at guest satisfaction score na 9.1 sa loob lamang ng 150 araw pagkatapos sumali sa Booking.com.

Salzburg, Austria

Para sa magandang partnership

Medyo challenge ang pagma-manage ng mahigit sa 10 property. Kaya naman, regular ang meeting ng partner na ito sa local team ng Booking.com para pag-usapan kung paano mas matutugunan pa ang kanilang pangangailangan at mapapalago pa ang kanilang business.

Austin, USA

Paano ba kami magtrabaho?

Group 36
Buksan at isara ang property mo kahit kailan mo gusto
Ikaw ang bahala kung kailan mo gustong buksan o isara ang property mo sa aming website. Walang lock-in contracts, kaya ikaw ang may kontrol sa property mo.
Group 40
Hindi kami nagcha-charge ng guest
Hindi kami nagpapatong ng kahit ano sa presyo. Hindi kami katulad ng iba na nagcha-charge ng guest, ang presyong inilagay mo ay ang presyong ipapakita namin.
Group 19
Ikaw ang may kontrol sa availability mo
Tumanggap lang ng guest tuwing summer o tuwing weekend. Sa Booking.com, ikaw ang bahala kung kailan mo gustong tumanggap ng mga guest.
Group 19
Gamitin ang Booking.com kasabay ng ibang platform
Hindi ka magkakaproblema sa paggamit ng Booking.com kahit may partnership ka pa sa iba. Gamit ang simple naming calendar, puwede mong i-manage ang availability mo kasabay nang iba.
May tanong pa? Alamin ang mga detalye tungkol sa pag-sign up, commission at iba pa.

Sumali at makakuha ng higit sa listing

Mga search engine

Hindi lang kami naghihintay na lumapit ang guests sa amin, active kami sa pagpo-promote ng property mo sa mga search engine sa buong mundo.

Mga mapa

Mag-register sa Booking.com at makikita ang property mo sa mga Google Maps search.

Airlines at travel

Nakipag-partner kami sa mga airline company katulad ng Emirates, American Airlines, easyJet, KLM, at marami pang iba para i-promote ang property mo sa kanilang mga customer.

Influencers at articles

Tinitiyak naming mas makikilala pa ang aming brand para mas maraming tao ang gagamit ng Booking.com kapag kailangan nilang mag-book ng accommodation.

Pagkukumpara ng iba't ibang platform

Booking.com TripAdvisor HomeAway Airbnb
24/7 na property support sa phone pati na araw-araw na local team support
Walang service fees para sa mga guest na gagawa ng reservation
Libreng marketing. Ipo-promote ang property mo sa Google, Bing, at Yahoo

Disclaimer: ang pagkukumpara na ito ay resulta ng pagre-research na ginawa ng Booking.com sa mga competitor ng Oktubre 2017.

FAQs

Paano ko malalaman ang halaga ng komisyon na kailangang bayaran para sa mga reservation?
Kailangang magbigay ng komisyon sa bawat booking na makukuha kapag naidagdag na ang property sa Booking.com. Makikita ang porsiyento ng komisyon sa 'Agreement' na bahagi ng registration process. At sa bawat katapusan ng buwan, papadalhan ka namin ng invoice na naglalaman ng halaga ng komisyon na iyong babayaran.
Ano'ng mangyayari pagkatapos kong mag-sign up?
Pagkatapos mong ipa-register ang iyong property, ire-review namin ang mga impormasyong ibinigay upang malaman kung kumpleto ang detalyeng kailangan. Kung maayos na ang lahat, matatanggap sa email ang iyong login details sa Extranet. Dito, maaaring i-update ang availability at mga presyo. Pagkatapos nito, papadalhan ka ng instruction kung paano mo ise-set ng live ang iyong property sa Booking.com.

Mag-sign up at magsimulang tumanggap ng guests ngayon