I-register ang

apartment 

hotel 

holiday home 

guest house 

bed and breakfast 

mo sa Booking.com 
Mag-register ng
kahit ano
sa Booking.com

Sideline passion o full-time job mo man ang hosting, i-register ang iyong bahay ngayon at simulan agad na mas kumita.

Mag-register nang libre
  • 45% ng hosts ang nakakuha ng kanilang unang booking sa loob ng isang linggo
  • Mamili mula sa instant bookings at booking requests
  • Aasikasuhin namin ang payments. Libre sa 2024.
Nagsimula nang mag-register?
Ipagpatuloy ang registration mo
Mag-register nang panatag
Payments para sa damage payments
Covered ng damage program ang iyong property sa mga pagkakataong may masira.
Sarili mong house rules
Ipaalam ang house rules mo sa potential guests na dapat sumang-ayon sa mga ito para maka-book.
Piliin kung paano mo gustong makatanggap ng bookings
Puwedeng ipaalam kaagad sa guests o sa pamamagitan ng pag-review ng booking request bago tanggapin ang mga ito.
Proteksyon mula sa liability claims
Makatanggap ng proteksyon laban sa liability claims mula sa mga guest at kapitbahay nang hanggang EUR/GBP/USD 1,000,00 para sa bawat reservation.
Mabayaran nang tuluy-tuloy at ligtas
Makakuha ng siguradong payouts at fraud protection sa pamamagitan ng Payments by Booking.com nang libre sa 2024.
Mga verified na guest
Ginagawa namin ang pag-verify ng mga email address at credit card para sa guests sa Payments by Booking.com.
Matibay na suporta
Makakuha ng suporta sa 45 wika at i-manage ang iyong property gamit ang Pulse, ang aming app para sa mga partner na tulad mo.
Mas mapansin sa simula pa lang
Mag-import ng mga review
Ini-import namin ang review score mo mula sa iba pang platform at ipinapakita ito sa iyong Booking.com property page, para hindi ka magsisimula sa zero na review.
Mag-import ng iyong property details
Walang hirap na i-import ang iyong property details at i-sync ang availability calendar mo sa iba pang platform para gawing madali ang pag-register at pag-iwas sa double bookings.
Mas mapansin sa market
Tutulungan ka ng label na "Bago sa Booking.com" para mas mapansin sa aming search results.

Maabot ang natatangi at pandaigdigang customer base

2/3
ng mga holiday rental guest ang bumabalik para mag-book muli sa amin
68%
ng mga gabing na-book ng travelers sa katapusan ng 2023 ang mga international stay.
33%
ng holiday rental customers ang Genius Level 2 o 3. Mas gumagastos at direktang nagbu-book sa aming platform ang travelers na ito.
30%
ng lahat ng gabing na-book sa aming platform ang holiday rental. Parami nang paraming traveler ang flexible na nagbu-book ng parehong hotel at alternative accommodation.

Mga sagot sa tanong mo

May tanong pa? Hanapin ang sagot sa lahat ng tanong mo sa aming FAQ

Mag-sign up at simulang mag-welcome ng mga guest ngayon!

Mag-register nang libre
  • 45% ng hosts ang nakakuha ng kanilang unang booking sa loob ng isang linggo
  • Mamili mula sa instant bookings at booking requests
  • Aasikasuhin namin ang payments. Libre sa 2024.