Skruna niður

Skráðu

íbúðina þína

hótelið þitt

orlofshúsið þitt

gistihúsið þitt

gistiheimilið þitt

á Booking.com
Þú getur skráð
hvað sem er
á Booking.com

Hvort sem þú ert áhugagestgjafi í hlutastarfi eða í fullri vinnu skaltu skrá orlofshúsið þitt á Booking.com til að ná til ferðalanga um allan heim

Þénaðu meira með reglulegum bókunum
  • 45% samstarfsaðila fá fyrstu bókunina sína innan einnar viku
  • Yfir 1,1 milljarður gesta hafa gist í orlofshúsum síðan 2010
  • Þú hefur fulla stjórn á gististaðnum þínum og fjármálum hans
  • Skráning er ókeypis og tekur 15 mínútur


Hefur þú þegar hafið skráningu?
Halda áfram með skráningarferlið
Náðu til einstaks alþjóðlegs viðskiptavinahóps
2/3
orlofshúsagesta bóka síðan hjá okkur aftur
48%
bókaðra nátta á Booking.com árið 2022 voru alþjóðlegar dvalir
33%
orlofshúsagesta eru á 2. eða 3. stigi í Genius-vildarklúbbnum og eyða yfirleitt meiru í hverja bókun
Wishlist illustration
Fáðu gæðabókanir hraðar
Umsagnareinkunnir þínar á öðrum ferðavefsíðum eru umreiknaðar og sýndar á síðu gististaðarins þar til þú færð fyrstu gestaumsögnina þína á Booking.com
Vektu athygli í leitarniðurstöðunum með merkið „Nýtt á Booking.com“ við gististaðinn
Gátlistinn okkar fyrir styrkleika skráningar hjálpar þér að setja gististaðinn upp svo hann höfði til fleiri gesta
Komdu þér á framfæri hraðar með nýja gæðaeinkunnarkerfinu okkar
Seldu allt að 30% fleiri nætur með prógramminu fyrir Smart Flex-bókanir, sem eykur sveigjanleika núverandi afpöntunarskilmála þinna svo þeir höfði til fleiri gesta. Ef gestur afpantar leitum við að öðrum gesti í hans stað.
Wishlist illustration
Þú hefur fulla stjórn á gististaðnum þínum og fjármálum
Þú ræður því hvort þú viljir fá bókanir strax eða fara yfir beiðnir áður en þú samþykkir gesti með bókunarbeiðnum
Til að veita þér aukið öryggi sjáum við um tjónagreiðslubeiðnir fyrir þína hönd ef til allt að 500 EUR/USD/GBP tjóns kemur
Þú færð vernd gegn bótakröfum frá gestum og nágrönnum fyrir allt að 1.000.000 EUR/GBP/USD fyrir hverja bókun
Auðveld umsjón með gististaðnum
Fljótleg skráning
Settu upp skráningu gististaðarins á 15 mínútum
Auðveldur innflutningur gististaðar
Það er fljótlegt að flytja inn upplýsingar gististaðarins af öðrum ferðasíðum
Traust stuðningsþjónusta
Við bjóðum upp á þjónustu frá þjónustuveri á 45 tungumálum og veitum samstarfsaðilum okkar aðgang að Pulse, bókunaruppsjónarappinu okkar
Öruggur vöxtur
Fáðu tryggðar útgreiðslur og vernd gegn svikum með netgreiðslum með Booking.com
Einfaldað vinnuferli
Hafðu skilvirka umsjón með gististaðnum þínum með því að starfa með einum af yfir 600 traustum sölurásatenglum okkar
Gegnsæ söluþóknun
Þú getur auðveldlega skilið hvað þú greiðir hverjum með gagnsærri söluþóknun
Þetta er Patricia
Af hverju elskar hún að leigja út gististaðinn sinn á Booking.com?
Af hverju elskar hún að leigja út gististaðinn sinn á Booking.com? - Þetta er Patricia
Af hverju elskar hún að leigja út gististaðinn sinn á Booking.com? - Þetta er Patricia
„Booking.com er einn af þeim vettvöngum sem hjálpa okkur að halda nýtingu okkar í hámarki. Það er aðallega „Bókanir strax“-kerfinu að þakka, og því að það er auðveldara að endurselja afpöntuð herbergi.“
Patricia González
Alterhome, Madrid
„Booking.com er einn af þeim vettvöngum sem hjálpa okkur að halda nýtingu okkar í hámarki. Það er aðallega „Bókanir strax“-kerfinu að þakka, og því að það er auðveldara að endurselja afpöntuð herbergi.“
Patricia González
Alterhome, Madrid
Svör við spurningum þínum

Eigendur gististaða geta krafist tjónatryggingar af gestum. Tjónatrygging getur komið sér vel til að standa undir kostnaði vegna mögulegra skemmda sem gestir kunna að valda og veitir þér ákveðna tryggingu fyrir því að farið verði vel með gististaðinn. Ef eitthvað kemur upp á er hægt að tilkynna það til starfsfólks okkar með því að senda tilkynningu um misferli gesta.


Þegar þú hefur lokið við skráningu gististaðarins þíns getur þú opnað hann fyrir bókanir á síðunni okkar. Við biðjum þig kannski um að sannreyna gisistaðinn þinn áður en þú getur byrjað að taka við bókunum en þú getur notað þennan tíma til þess að læra á ytranetið okkar og undirbúa þig fyrir fyrstu gestina þína.

Ertu einhverjum spurningum enn ósvarað? Finndu svör við öllum spurningum þínum á síðunni okkar Algengar spurningar

Skráðu þig inn og byrjaðu að taka á móti gestum í dag!

Þénaðu meira með reglulegum bókunum
  • 45% samstarfsaðila fá fyrstu bókunina sína innan einnar viku
  • Yfir 1,1 milljarður gesta hafa gist í orlofshúsum síðan 2010
  • Þú hefur fulla stjórn á gististaðnum þínum og fjármálum hans
  • Skráning er ókeypis og tekur 15 mínútur