Fjármagnaðu

næsta ævintýri

næstu framkvæmdir

næsta verkefni

á Booking.com
Fjármagnaðu hvað sem er á Booking.com

Hvort sem þú ert áhugagestgjafi í hlutastarfi eða í fullri vinnu skaltu skrá orlofshúsið þitt á Booking.com til að ná til ferðalanga um allan heim

Þénaðu meira með reglulegum bókunum
 • 45% samstarfsaðila fá fyrstu bókunina sína innan einnar viku
 • Yfir 1,1 milljarður gesta hafa gist í orlofshúsum síðan 2010
 • Þú hefur fulla stjórn á gististaðnum þínum og fjármálum hans
 • Skráning er ókeypis og tekur 15 mínútur


Hefur þú þegar hafið skráningu?
Halda áfram með skráningarferlið
Það er auðvelt að flytja inn upplýsingar um gististaðinn
Þú getur flutt inn ýmsar upplýsingar frá skráningum sem þú ert með á öðrum vefsíðum. Það sparar þér tíma og hjálpar þér að byrja sem fyrst að þéna.
 • Myndir
 • Dagatal
 • Nafn gististaðar
 • Upplýsingar um gististað
 • Aðstaða og aðbúnaður

Einfalt að taka á móti gestum

Ákveddu hvenær gestir geta bókað
Þú ræður því hvenær gestir geta bókað gististaðinn þinn á síðunni okkar og getur breytt því hvenær sem er.
Sparaðu tíma með skilaboðatólum
Stilltu sjálfvirk svör og láttu senda þau á ákveðnum tíma – við þýðum þau m.a.s. yfir á tungumál að þínu vali.
Einfaldara greiðsluferli
Við getum séð um greiðslur gesta til að hjálpa þér að ná til fleiri gesta, fækka afbókunum og spara tíma sem fer í skriffinsku.
Hafðu umsjón með gististaðnum hvar sem er, hvenær sem er
Hafðu umsjón með bókunum, skoðaðu dagatalið þitt, svaraðu skilaboðum gesta og fleira með Pulse, appinu okkar fyrir samstarfsaðila.
Skráning gististaðarins
Hefurðu aldrei skráð gististaðinn þinn áður? Hér er yfirlit yfir skrefin sem við leiðum þig í gegnum í skráningarferlinu.
 1. Nafn og staðsetning
  Gefðu gististaðnum nafn og gefðu upp heimilisfang hans.
 2. Uppsetning gististaðar
  Settu inn aðstöðu, aðbúnað, skilmála og fjölda rúma.
 3. Myndir
  Settu inn a.m.k. eina mynd í góðum gæðum af gististaðnum þínum.
 4. Verð og dagatal
  Stilltu verð á nótt og dagsetningar sem gestir geta bókað.
 5. Farðu yfir og ljúktu við skráninguna
  Farðu yfir upplýsingarnar og opnaðu gististaðinn þinn fyrir gestum.
Skráning gististaðarins

Þetta er Angela

Af hverju finnst henni frábært að leigja út gististaðinn sinn á Booking.com?
Af hverju finnst henni frábært að leigja út gististaðinn sinn á Booking.com? - Þetta er Angela
Af hverju finnst henni frábært að leigja út gististaðinn sinn á Booking.com? - Þetta er Angela
„Það sparar mér miklar áhyggjur að vita að viðskiptavinir Booking.com lesa og fara eftir reglunum sem ég hef sett um hegðun gesta.“
Angela Feregrino
Short Stay Mexico, Mexico City
„Það sparar mér miklar áhyggjur að vita að viðskiptavinir Booking.com lesa og fara eftir reglunum sem ég hef sett um hegðun gesta.“
Angela Feregrino
Short Stay Mexico, Mexico City
Söluþóknunin sem þú greiðir rennur til:
Tækni
Vöruþróunarteymi okkar vinna að því hörðum höndum að þróa með þér lausnir við vandamálum þínum og hjálpa þér með daglegan rekstur þinn, allt frá einfaldari greiðslulausnum til söfnunar á upplýsingum um gesti.
Markaðssetning
Gististaðurinn þinn fær kynningu í leitarvélum og á kortum á netinu. Þá sjá ferðalangar hann þegar þeir byrja að plana ferðina sína. Við erum einnig í samstarfi við flugfélög svo við getum kynnt gististaðinn þinn fyrir viðskiptavinum þeirra.
Starfsfólk
Þú hefur aðgang allan sólarhringinn að aðstoð á þínu tungumáli ásamt ráðgjöf frá sérfræðingum sem hjálpa þér að bæta frammistöðu þína með því að deila með þér vinnuferlum sem virka vel, áreiðanlegum gögnum og leiðsögn varðandi vörur og tól.

Svör við spurningum þínum

Ertu einhverjum spurningum enn ósvarað? Finndu svör við öllum spurningum þínum á síðunni okkar Algengar spurningar

Skráðu þig inn og byrjaðu að taka á móti gestum í dag!

Þénaðu meira með reglulegum bókunum
 • 45% samstarfsaðila fá fyrstu bókunina sína innan einnar viku
 • Yfir 1,1 milljarður gesta hafa gist í orlofshúsum síðan 2010
 • Þú hefur fulla stjórn á gististaðnum þínum og fjármálum hans
 • Skráning er ókeypis og tekur 15 mínútur