Fáðu meiri

kynningu

stuðning

hugarró

með Booking.com
Fáðu meira með Booking.com

Skráning þarf ekki að taka meira en 15 mínútur – hefjumst handa í dag

Skrá nýjan gististað
  • Það er ókeypis að skrá gististað
  • Aðstoð allan sólarhringinn í síma eða tölvupósti
  • Ákveddu þínar eigin húsreglur fyrir gestina
  • Samstilltu dagatalið við aðrar síður sem þú ert á

Búðu til samstarfsaðilasvæði til að hefjast handa:
Með því að halda áfram ertu að samþykkja að Booking.com sendi þér tölvupósta varðandi skráningu gististaðarins.

Hefur þú þegar hafið skráningu?
Halda áfram með skráningarferlið
Byrjaðu strax að þéna
Flyttu inn upplýsingar þínar af öðrum vefsíðum
Sparaðu þér sporin og forðastu tvíbókanir með því að flytja inn upplýsingar og dagatöl af öðrum síðum eins og t.d. Airbnb og HomeAway.
Samstilltu þig við sölurásatengilinn þinn
Ef þú notar sölurásatengil geturðu tengt hann við síðuna okkar með nokkrum smellum.
Þinn rekstur á þinn hátt
Fáðu betri kynningu með gæðaeinkunnum
Gæðaeinkunnin okkar er hlutlaust kerfi sem auðveldar gestum að finna skráninguna þína og veitir þeim fullvissu um að gististaðurinn standist væntingar þeirra.
Sparaðu tíma með „Tækifærum fyrir hópa“
Fáðu gagnlegar frammistöðuráðleggingar fyrir alla gististaði þína sem þú getur brugðist við til að spara þér tíma og koma auðveldlega auga á tækifæri sem gilda fyrir alla, eða suma, gististaðina.
Einfaldar greiðslulausnir fyrir allar bókanirnar þínar
Við bjóðum upp á örugga, áreiðanlega og auðvelda aðferð við að innheimta greiðslur frá gestum sem getur hjálpað þér að ná til fleiri gesta, fækka afpöntunum og spara tíma sem fer í skriffinsku.
Hafðu umsjón með gististaðnum á ferðinni með appinu okkar fyrir samstarfsaðila
Umsjónarappið okkar fyrir gististaði, Pulse, gerir þér kleift að hafa umsjón með bókunum, kíkja á dagatalið, svara skilaboðum gesta o.s.frv., hvar sem þú ert.
Þetta er Patricia
Af hverju finnst henni frábært að leigja út gististaðinn sinn á Booking.com?
Af hverju finnst henni frábært að leigja út gististaðinn sinn á Booking.com? - Þetta er Patricia
Af hverju finnst henni frábært að leigja út gististaðinn sinn á Booking.com? - Þetta er Patricia
„Booking.com er á meðal þeirra vefsíðna sem gera okkur kleift að vera með mikla nýtingu. Það er aðallega af því að gestir geta bókað samstundis og það er auðveldara er að endurselja afbókuð herbergi.“
Patricia González
Alterhome, Madrid
„Booking.com er á meðal þeirra vefsíðna sem gera okkur kleift að vera með mikla nýtingu. Það er aðallega af því að gestir geta bókað samstundis og það er auðveldara er að endurselja afbókuð herbergi.“
Patricia González
Alterhome, Madrid
Bættu frammistöðu þína
Auktu sýnileika þinn
Laðaðu til þín þá gesti sem þú vilt fá og bættu nýtinguna með sveigjanlegum dagsetningum og úthugsaðri markaðssetningu.
Prógramm fyrir útvalda gististaði
Bættu frammistöðu þína í leitarniðurstöðum svo þú sért sýnilegri fyrir gestum og fáðu sérstakt merki sem greinir þig frá öðrum gististöðum.
Tækifærissíðan
Fáðu tilkynningar um nýjar aðferðir við að bæta rekstur þinn og frammistöðu, sérsniðnar að gististaðnum þínum.
Breytingar á mörgum gististöðum í einu
Með aðeins örfáum smellum getur þú breytt skilmálum eða verði á mörgum gististöðum í einu.
Söluþóknunin sem þú greiðir rennur til:
Tækni
Vöruþróunarteymi okkar vinna að því hörðum höndum að þróa með þér lausnir við vandamálum þínum og hjálpa þér með daglegan rekstur þinn, allt frá einfaldari greiðslulausnum til söfnunar á upplýsingum um gesti.
Markaðssetning
Gististaðurinn þinn fær kynningu í leitarvélum og á kortum á netinu. Þá sjá ferðalangar hann þegar þeir byrja að plana ferðina sína. Við erum einnig í samstarfi við flugfélög svo við getum kynnt gististaðinn þinn fyrir viðskiptavinum þeirra.
Starfsfólk
Þú hefur aðgang allan sólarhringinn að aðstoð á þínu tungumáli ásamt ráðgjöf frá sérfræðingum sem hjálpa þér að bæta frammistöðu þína með því að deila með þér vinnuferlum sem virka vel, áreiðanlegum gögnum og leiðsögn varðandi vörur og tól.
Svör við spurningum þínum

Þegar gestir afpanta bókanir gæti annað af tvennu átt sér stað. Afpanti gestur bókun sem gerð var eftir ókeypis afpöntunarskilmálum greiðir gesturinn ekkert og þú greiðir enga söluþóknun. Afpanti gestur bókun sem ekki var gerð eftir ókeypis afpöntunarskilmálum greiðir gesturinn gjald og þú greiðir söluþóknun af þeirri upphæð sem gesturinn greiðir þér.


Mættu þau ekki? Það er ekkert vandamál. Þú þarft ekki að greiða söluþóknun af bókunum gesta sem mæta ekki, nema gestir þurfi samkvæmt stillingum þínum að greiða gjald ef þeir mæta ekki (e. „no show charge“).

Ertu einhverjum spurningum enn ósvarað? Finndu svör við öllum spurningum þínum á síðunni okkar Algengar spurningar

Skráðu þig inn og byrjaðu að taka á móti gestum í dag!

Skrá nýjan gististað
  • Það er ókeypis að skrá gististað
  • Aðstoð allan sólarhringinn í síma eða tölvupósti
  • Ákveddu þínar eigin húsreglur fyrir gestina
  • Samstilltu dagatalið við aðrar síður sem þú ert á

Búðu til samstarfsaðilasvæði til að hefjast handa:
Með því að halda áfram ertu að samþykkja að Booking.com sendi þér tölvupósta varðandi skráningu gististaðarins.