Þú getur andað rólega vitandi það að Booking.com styður við bakið á þér

Við tökum öryggi alvarlega svo að þú getir tekið á móti gestum áhyggjulaust.

Skráðu þig án endurgjalds
  • 45% gestgjafa fá fyrstu bókunina sína innan einnar viku
  • Veldu á milli bókana samstundis og bókunarbeiðna
  • Við sjáum um greiðslurnar fyrir þig. Án endurgjalds árið 2024.
Hefur þú þegar hafið skráningu?
Halda áfram með skráningarferlið

Þú ræður ferðinni þegar kemur að því að taka á móti gestum

Hér eru nokkur þeirra fríðinda sem þú nýtur þegar þú skráir gististað hjá okkur...
Komdu húsreglunum þínum til skila
Það er ekki nóg með að þú getir sett gestum húsreglur heldur þurfa þeir einnig að fallast á að fara eftir reglunum til þess að geta bókað gististaðinn þinn.
Vertu í samráði við gesti fyrir bókun
Gestir geta notað skilaboðakerfið okkar til að hafa samband við þig áður en þeir bóka til að ganga úr skugga um að væntingar séu uppfylltar á báða bóga.
Auðvelt aðgengi að aðstoð
Stóra þjónustuverið okkar er opið allan sólarhringinn og býður upp á 43 tungumál ef þú þarft að hafa samband við okkur.
Fáðu bókanirnar sem þú vilt fá
Finndu réttu gestina fyrir gististaðinn þinn með því að setja skilyrði sem þeir þurfa að uppfylla til að geta bókað – t.d. að vera með sannreynt símanúmer.
Verndaðu fjárfestinguna þína
Hefurðu áhyggjur af verðmætum á gististaðnum þínum? Þú getur farið fram á tjónatryggingu til þess að fá aukna hugarró.
Einfaldar aðgerðir ef eitthvað kemur upp á
Ef svo ólíklega vill til að þú verður fyrir slæmri upplifun af gesti auðveldar misferlistilkynningartólið okkar þér að segja starfsfólki okkar frá því og að banna gestinum að koma á gististaðinn þinn.

Öryggisráðstafanir

Samstarfsaðilar eru varðir í hverri bókun.
Bakgrunnsathugun
Við tryggjum að gestir verði skimaðir út frá fjölmörgum alþjóðlegum viðurlagalistum til þess að samstarfsaðilar okkar lendi ekki í hættu þegar þeir taka á móti gestum.
Svikamat
Við notum vélanámslíkön til að greina svik á meðan gestir bóka og grípa til ráðstafana til að vernda bókanirnar þínar.
Bókunaráhætta
Jafnvel eftir að gestir bóka höldum við áfram að framkvæma athuganir og grípa til aðgerða gegn bókunum sem við vitum að verða afpantaðar.
Gestabann
Við erum með nokkur teymi sem vinna að því að tryggja að erfiðir gestir nái ekki að bóka gististaði á Booking.com.

Heimilisvernd

Valin heimilisöryggistæki
Ring
Ring
Eigðu samskipti við gesti og haltu gististaðnum öruggum sama hvar þú ert. Þú getur andað léttar með Ring Video Doorbells-bjöllum og öryggismyndavélum.
Nánari upplýsingar
igloohome Smart Keybox
igloohome Smart Keybox
igloohome Smart Keybox er snjalllyklabox sem geymir lykla, aðgangskort o.fl. svo auðvelt sé að sækja þau. Hægt er að búa til PIN-kóða eða Bluetooth-lykil hvar og hvenær sem er og deila honum með gestunum svo þeir geti opnað lyklaboxið.
Nánari upplýsingar
NoiseAware
NoiseAware
Ekki bíða þangað til kvörtun berst. Nú getur þú komið í veg fyrir partí og kvartanir frá nágrönnum gististaðarins með virkri hávaðavöktun.
Nánari upplýsingar

Byrjaðu að taka á móti gestum af öryggi

Þú þarft ekki að taka okkur á orðinu – sjáðu hvað samstarfsaðilar okkar hafa að segja.
- Elvira Cuelar, Palma Homes Mallorca, Mallorca
„Ég upplifi aukið öryggi í því að vita að ég get tilkynnt misferli gesta á öllum gististöðunum mínum á Booking.com.“

- Elvira Cuelar, Palma Homes Mallorca, Mallorca
- Angela Feregrino, Short Stay Mexico, Mexíkó-borg
„Það er þungu fargi af mér létt að vita að viðskiptavinir Booking.com lesa og fallast á að virða skilmála mína um framkomu.“

- Angela Feregrino, Short Stay Mexico, Mexíkó-borg