Hindi mo na kailangang mag-alala dahil ang Booking.com ang bahala sa 'yo

Mahalaga sa amin ang kaligtasan para mas confident ka sa pagtanggap ng guest.

Mag-register nang libre
  • 45% ng hosts ang nakakuha ng kanilang unang booking sa loob ng isang linggo
  • Mamili mula sa instant bookings at booking requests
  • Aasikasuhin namin ang payments. Libre sa 2024.
Nagsimula nang mag-register?
Ipagpatuloy ang registration mo

Ikaw ang may kontrol sa pag-welcome sa mga guest

Heto ang ilan sa mga benefit na puwede mong ma-enjoy kapag nag-register ka sa amin...
Sabihin ang house rules mo
Bukod sa makakapag-set ka ng house rules para sa mga guest mo, kailangan din nilang sumang-ayon sa mga expectation na iyon bago nila ma-book ang property mo.
Magkaintindihan bago makapag-book ang mga guest
Magagamit ng mga guest ang aming messaging system para makontak ka nila bago sila mag-book para tiyaking pareho ninyong maaabot ang expectations ng isa't isa.
Madaling access sa support
Available 24/7 at sa 43 wika ang malaki naming team ng partner support agents kung kailangan mo kaming kontakin.
Makuha ang mga booking na gusto mo
Hanapin ang mga tamang guest para sa property mo sa pag-set ng criteria na kailangan nilang maabot para ma-book ka - katulad ng pagkakaroon ng verified phone number.
Pangalagaan ang investment mo
Nag-aalala tungkol sa mahalagang bagay sa property mo? Puwede kang mag-set ng damage deposit para mapanatag ang loob mo.
Mabilis na aksyon kapag may nangyaring issue
Sakaling magkaroon ng hindi magandang experience sa guest, pinasimple na ng aming misconduct reporting tool ang pagsasabi sa aming team at pagba-block sa kanila sa property mo.

Security measures

Pagpoprotekta sa mga partner sa bawat booking
Background checks
Tinitiyak naming ang mga guest ay na-screen kaugnay ng mga global sanctions watchlist para hindi malagay sa alanganin ang aming mga partner sa kanilang pagtanggap ng guest.
Fraud scoring
Gumagamit kami ng machine learning models para matukoy ang mga panloloko kapag nagbu-book ang mga guest at gumagawa kami ng mga hakbang para mapangalagaan ang mga reservation mo.
Reservation risk
Kahit na pagkatapos makapag-book ng guest, may mga karagdagang check pa rin kaming ginagawa at aksyon laban sa mga booking na alam naming ika-cancel.
Guest blocking
Mayroon kaming mga team na siyang tumitiyak na hindi makakapag-book ng mga property sa Booking.com ang mga guest na nagdudulot ng problema.

Pagprotekta sa bahay mo

Mga tampok na safety device para sa bahay mo
Ring
Ring
Makipag-ugnayan sa mga guest mo at panatilihing ligtas ang property mo, saan ka man naroroon. Hindi mo na kailangang mag-alala sa Ring Video Doorbells at Security Cameras.
Alamin pa ang detalye
igloohome Smart Keybox
igloohome Smart Keybox
Ang igloohome Smart Keybox 2 ay isang smart lockbox kung saan mailalagay ang mga susi, access card, at iba pa para madaling makuha ang mga ito. Makakagawa ka ng PIN code o Bluetooth key kahit saan at puwede mo itong i-share sa mga guest para mabuksan nila ang keybox.
Alamin pa ang detalye
NoiseAware
NoiseAware
'Wag nang hintayin na may magreklamo pa. Iwasan ang pagkakaroon ng mga party at ang reklamo ng mga kapitbahay sa property mo gamit ang real-time noise detection at monitoring.
Alamin pa ang detalye

Simulang tumanggap ng guest nang mas confident

Hindi lang kami ang nagsasabi nito - tingnan kung ano ang sinasabi ng aming mga partner.
- Elvira Cuelar, Palma Homes Mallorca, Mallorca
"Mas confident ako dahil alam kong puwede kong i-report ang hindi magandang asal ng guest para sa lahat ng property sa aking portfolio sa Booking.com."

- Elvira Cuelar, Palma Homes Mallorca, Mallorca
- Angela Feregrino, Short Stay Mexico, Mexico City
"Dahil alam kong nabasa at sumang-ayon na igalang ng Booking.com customers ang aking behavior policies, nabawasan ang iisipin ko."

- Angela Feregrino, Short Stay Mexico, Mexico City